Univerzitetski kurs „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“ osmišljen je kao program obuke za ljude koji se kroz svoj svakodnevni rad susreću sa mladim ljudima i pružaju im podršku u njihovom razvoju. Cilj kursa je osposobiti studente za razvojni radi sa djecom i mladima kroz obrazovni sistem, sportska udruženja, javne ustanove, udruženja građana i sl, na ličnom i socijalnom razvoju, samopouzdanju, razvijanju vrijednosti i stavova, te komunikaciji, radu na konfliktima i aktivnom učešću u izgradnji i razvoju zajednice.

Kurs je koncipiran kao jednogodišnja obuka i sastoji se iz šest modula:

1. Uvod u omladinski rad u zajednici

2. Životni period adolescencije

3. Rad sa pojedincima

4. Rad sa grupama

5. Rad na konfliktima i različitostima

6. Menadžment u omladinskom radu u zajednici

U sklopu kursa studenti imaju priliku i za praktičan rad sa mladima, kroz ciklus od 25 radionica, koje su sastavni dio ovog studijskog programa i omogućavaju studentima da steknu praktično iskustvo razvojnog rada sa mladima.

Kurs osposobljava studente da svom radu sa mladima pristupaju studiozno, analitički i da u svakom trenutku rade profesionalno, promovišući zdravo i sigurno okruženje, bez alkohola, droga, duhanskih prerađevina i nasilja. Kroz edukaciju, studenti imaju priliku aktivno dati podršku sistemskom pristupu u radu sa mladima, te kroz iskustveno učenje usvojiti vještine za rad sa mladima u pravcu njihovog sazrijevanja u zdrave članove zajednice.

Centar za edukaciju mladih dosad je realizovao 9 ciklusa osnovnog nivoa kursa, te stipendirao 350 studenata. Kurs je certificiran od Univerziteta Jönköping, sa 30 ECTS bodova, odnosno kao jedan odslušani semestar.