Univerzitetski kurs „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“ osmišljen je kao program obuke za ljude koji se kroz svoj svakodnevni rad susreću sa mladim ljudima i pružaju im podršku u njihovom razvoju. Cilj kursa je osposobiti studente za razvojni radi sa djecom i mladima kroz obrazovni sistem, sportska udruženja, javne ustanove, udruženja građana i sl, na ličnom i socijalnom razvoju, samopouzdanju, razvijanju vrijednosti i stavova, te komunikaciji, radu na konfliktima i aktivnom učešću u izgradnji i razvoju zajednice.

Kurs je koncipiran kao jednogodišnja obuka i sastoji se iz šest modula:

1. Uvod u omladinski rad u zajednici

2. Životni period adolescencije

3. Rad sa pojedincima

4. Rad sa grupama

5. Rad na konfliktima i različitostima

6. Menadžment u omladinskom radu u zajednici

U sklopu kursa studenti imaju priliku i za praktičan rad sa mladima, kroz ciklus od 25 radionica, koje su sastavni dio ovog studijskog programa i omogućavaju studentima da steknu praktično iskustvo razvojnog rada sa mladima.

Kurs osposobljava studente da svom radu sa mladima pristupaju studiozno, analitički i da u svakom trenutku rade profesionalno, promovišući zdravo i sigurno okruženje, bez alkohola, droga, duhanskih prerađevina i nasilja. Kroz edukaciju, studenti imaju priliku aktivno dati podršku sistemskom pristupu u radu sa mladima, te kroz iskustveno učenje usvojiti vještine za rad sa mladima u pravcu njihovog sazrijevanja u zdrave članove zajednice.

Centar za edukaciju mladih dosad je realizovao 10 ciklusa osnovnog nivoa kursa, te stipendirao 350 studenata. Kurs je certificiran od Univerziteta Jönköping, sa 30 ECTS bodova, odnosno kao jedan odslušani semestar.