Program „Lažno slobodan“ je pristup prevenciji konzumiranja alkohola, koji je prvenstveno namijenjen mladima, ali i široj populaciji. Nije zasnovan na zastrašivanju ili davanju pukih informacija o štetnosti alkohola, nego pravi razliku između stvarnih efekata alkohola i efekata koje mu je društvo dodijelilo, pritom propitujući društvenu sliku alkohola i ponašanja koja se dovode u vezu sa njegovim konzumiranjem. Kroz interaktivne radionice mladi analiziraju društvene i kulturne norme koje alkohol koriste kao izgovor za razna socijalno neprihvatljiva ponašanja, kao što je nasilje, posebno nasilje nad ženama i djecom. Također analiziraju i strategiju alkohol industrije koja podstiče konzumiranje alkohola, posebno među mladima kao glavnom ciljnom grupom i koja alkohol povezuje sa imidžom, zabavom ili rješenjem za probleme svakodnevnice. 

 

„Lažno slobodan“ se fokusira na mijenjanje društvenih normi alkohola, gdje je osnovni cilj afirmisanje kulture u kojoj je životni stil bez alkohola normalni životni stil, nasuprot sadašnjoj situaciji u kojoj moramo praviti izgovore ukoliko ne pijemo alkohol. Jedna od polaznih osnova ovog jedinstvenog pristupa prevenciji konzumiranja alkohola među mladima je njihovo pravo na tačne i istinite informacije, kao i njihov kapacitet za preispitivanje vrijednosti i stavova vezanih za alkohol, nakon čega je na njima da donose informisane odluke i izbore.

Nakon desetina radionica sa mladima, odlučili smo unaprijediti program “Lažno slobodan” i prilagoditi ga izvođenju u nastavnom procesu. Nova verzija programa obuhvata osnaživanje prosvjetnih radnika za primjenu ove inovativne metodologije u nastavnom procesu, uz pomoć alata koje im damo u sklopu treninga, nakon čega ovaj pristup mogu koristiti i za obradu drugih tema vezanih za korištenje psihoaktivnih supstanci među mladima, ne samo alkohola.

Na ovaj način stvaramo bazu multiplikatora ovog programa, ali i obuhvatamo veći broj mladih ljudima kojima će pomoći u razotkrivanju mitova o alkoholu i neetičnih postupaka alkohol industrije.