• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

LJUDSKA PRAVA U DUHANSKOM DIMU

Dan prije Međunarodnog dana ljudskih prava koji se širom svijeta obilježava 10. decembra, Evropska komisija bh. vlastima je zvanično uputila Upitnik Evropske komisije (EK), čije popunjavanje je preduslov BiH za stjecanje kandidatskog statusa za ulazak u EU. Jedni od kriterija za članstvo u EU su postizanje stabilnosti institucija koje garantuju demokraciju, vladavinu prava i ljudska prava.

Pitanja u vezi kontrole duhana su posebno istaknuta u Evropskoj komisiji kao bitan segment za zaštitu javnog zdravlja. Ljudska prava i kontrola duhana predstavljaju međusobno povezane okvire koje podržavaju zakoni o ljudskim pravima i Okvirna konvencija o kontroli duhana koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2009. godine.

U Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima iz 1948. naglašeno je da svi ljudi imaju pravo na životni standard adekvatan za zdravlje i blagostanje pojedinca i njegove porodice. Okvirna konvencija o kontroli duhana posebno se oslanja na pravo na zdravlje i druga prava koja proizlaze iz njega među kojima su pravo na život i čist okoliš. Konzumiranje duhanskih proizvoda i izloženost duhanskom dimu stvaraju čitav niz ekonomskih, zdravstvenih, društvenih i ekoloških posljedica. Te posljedice ugrožavaju čitav niz ljudskih prava, koja su ugrožena i u našoj zemlji gdje je situacija na polju kontrole duhana alarmantna.

-Ugroženo pravo na život

Samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, tri četvrtine smrtnih slučajeva nastaje zbog bolesti za koje je jedan od faktora rizika pušenje ili izloženost duhanskom dimu. Od toga je preko 21.100 umrlih u četiri godine samo od karcinoma.

-Ugroženo pravo na zdravu sredinu

Prema približnim procjenama, urađenim na osnovu poređenja rezultata Ekonomskog istraživanja kojeg je Udruženje PROI implementiralo u saradnji sa Ekonomskim institutom u Sarajevu, preko 80% ukupnog broja stanovništva u FBiH izloženo je pasivnom pušenju svaki dan, što direktno ugrožava pravo na čist zrak koji ne predstavlja direktnu prijetnju po zdravlje i život koje predstavlja osnovno ljudsko pravo. Prema rezultatima Globalnog istraživanja pušenja kod mladih koje je radio Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH 2013. godine, 60.7% djece i mladih potvrdilo je izloženost pasivnom pušenju u zatvorenim javnim prostorima, dok je 2008. godine registrovano čak 85% školske djece koja su svakodnevno izložena pasivnom pušenju. Pušenje na zatvorenim javnim mjestima među kojima su ugostiteljski objekti kao glavna mjesta okupljanja uzrok su ogromnoj izloženosti štetnom duhanskom dimu. Nepušači su dimu najčešće izloženi na mjestima na kojima se druže, njih približno preko 60% samo u FBiH.

-Ugroženo pravo na zdravu radnu sredinu

Čak 60% nepušača u FBiH su izloženi duhanskom dimu od strane drugih pušača na radnom mjestu, a 35% njih duhanskom dimu na radnom mjestu izloženo je svakodnevno. I u ovom slučaju izostanak mehanizama zaštite i nemogućnost izbora predstavlja ogromnu prepreku poboljšanju situacije, koja je alarmantna i koju je potrebno regulisati što prije.
„Svjetlo na kraju tunela“: Prednacrt novog zakona u proceduri

Ono što je pozitivno jeste činjenica da je pokrenut proces promjene važećeg zakona i da su prednacrti novih zakona za kontrolu duhana već završeni kako u FBiH tako i u RS-u. Prednacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH kojeg je izradila ekspertna radna grupa kojom je koordiniralo Federalno ministarstvo zdravstva uz podršku Udruženja PROI je završen i početkom oktobra upućen u dalju proceduru. Novi zakon predviđa potpunu usklađenost sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije i EU Direktivom o duhanskim proizvodima iz 2014. godine. Samo usklađivanje zakona sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana i dobra implementacija istog mogu u potpunosti osigurati zaštitu osnovnih ljudskih prava koja su trenutno ugrožena slabom regulacijom u ovoj oblasti.

Ovo je svakako korak naprijed i u smislu našeg napretka ka Evropskoj uniji, za koju je jedan od uslova i regulacija u oblasti kontrole duhana u skladu sa EU Direktivom o duhanskim proizvodima. Osim toga, usklađivanje zakona sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana predstavlja obavezu Bosne i Hercegovine. Udruženje PROI poziva sve relevantne institucije i organe vlasti da pokrenu akcije koje će podržati i omogućiti hitno usvajanje zakona kojim će zaštititi stanovništvo od svih štetnih posljedica konzumiranja duhana i izloženosti duhanskom dimu i sva ljudska prava koja proizlaze iz toga. Također, PROI poziva sve zainteresovane da podrže javnu kampanju „Smeta Mi“ pokrenutu sa ciljem informiranja javnosti o ovom problemu i zagovaranju uvođenja novog zakona.

Svoju podršku ovom zakonu možete iskazati potpisivanjem online peticije, ali i učešćem u foto kampanji #SmetaMi. Kampanja “Smeta Mi”, koju u Srednjoj Bosni sprovodi Centar za edukaciju mladih, dio je projekta „Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana“ koji finansira Evropska unija u iznosu od 157.600.00 eura, a koji je pokrenut sa ciljem doprinosa promociji i zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda u oblasti ekonomskih, društvenih i kulturnih prava kroz naglašavanje prava na životni standard koji omogućava zdravlje i blagostanje.

Naš cilj je ojačati funkcionalne i koordinirane mehanizme zaštite od razarujućih zdravstvenih, društvenih, ekoloških i ekonomskih posljedica konzumiranja duhana i izloženosti duhanskom dimu u Bosni i Hercegovini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *