• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
STARIJI BRAT, STARIJA SESTRA

ZAKONI I KONVENCIJE

[vc_row][vc_column][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”10″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Zakon o zabrani diskriminacije u BiH

Ovim zakonom uspostavlja se okvir za ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti svim licima u Bosni i Hercegovini i uređuje sistem zaštite od diskriminacije.

Evropska konvencija o ljudskim pravima

Čin donošenja Konvencije pravno je uobličio ideju zemalja Evrope o uspostavljanju jedinstvene zaštite ljudskih prava i individualnih političkih sloboda koji, uz vladavinu prava, a prema osnivačkom aktu Savjeta Evrope, čine temelj istinske demokratije (Preambula Statuta Savjeta Evrope, st. 3). Ovom kodifikacijom otpočela je pravna standardizacija na evropskom tlu, koja se odvija u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima (1948).

Konvencija o pravima djeteta

Konvencija o pravima djeteta najratificiraniji je međunarodni sporazum na svijetu, koji u 54 članka i 2 protokola izlaže temeljna prava djeteta u pogledu zdravlja, obrazovanja, slobode izražavanja, prehrane, zaštite od zloupotrebe, zapostavljanja i izrabljivanja

Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini

Za potrebe ovog dokumenta, analizirani su sljedeći koraci u procesu zaštite djeteta od zlostavljanja i zanemarivanja: prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja djeteta; prijavljivanje sumnje na zlostavljanje i zanemarivanje djeteta; procjena rizika, stanja i potreba djeteta i porodice; neodložna intervencija; planiranje i obezbjeđivanje usluga i mjera za zaštitu djeteta; praćenje i evaluacija djeteta i porodice.

Okvirna politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Bosni i Hercegovini

Dokument Okvirna politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u BiH nastao je kao rezultat dugogodišnje saradnje i iskustava Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske, Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i UNICEF-a Bosne i Hercegovine

Protokol o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u obrazovnom sistemu

Ovaj dokument utvrđuje postupke na uspostavljanju reakcije svih učesnika kako bi se djelovalo na sprečavanje, identifikaciju, prijavljivanje, istraživanj, liječenje i slično, usvim slučajevima vršnjačkog nasilja u obrazovnom sistemu, a sve sa ciljem da se pruži potrebna podrška prije svega djetetu ali i onima koji se o djetetu brinu.

Zakon o volontiranju FBiH

Ovim zakonom uređuju se: pojmovi u vezi s volontiranjem u Federaciji Bosne i Hercegovine, uvjeti volontiranja, principi volontiranja, poticajne mjere volontiranja, izvještaj, ugovor o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja, uvjeti zaključivanja ugovora o volontiranju, evidentiranje volontiranja, izvještavanje o volontiranju, upotreba volonterske knjižice, izdavanje potvrde o volontiranju, nadzor nad primjenom ovog zakona, te kaznene odredbe.

Zakon o mladima FBiH

Institucionalno organizovana briga o mladima, omladinsko udruživanje i učestvovanje mladih na svim nivoima odlučivanja, zasniva se na principima poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, na poštivanju ustavnog poretka, zakona i međunarodnog prava, kao i upražnjavanju međunarodnopravnih standarda i najbolje međunarodne prakse u pogledu mladih i rada sa mladima sa ciljem doprinosa ispunjenju uvjeta za priključenje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *