Omladinski rad

Omladinski rad je jedan od glavnih pravaca djelovanja Centra za edukaciju mladih. Prepoznavši probleme i potrebe mladih, na osnovu brojnih istraživanja koje je proveo, CEM kontinuirano kreira i realizuje aktivnosti rada s mladima i za mlade, pomažući im da se razviju u aktivne i odgovorne članove zajednice. Omladinski rad CEM-a je zasnovan na prinicipima neformalne edukacije (jednakost, nediskriminacija, tolerancija, timski rad…) i na dobrovoljnom učešću mladih, koji time i sami pomažu u rješavanju problema sa kojima se susreću. Pored znanja koje stječu učestvujući u aktivnostima koje im CEM nudi, mladi ljudi, uz pomoć CEM-ovih omladinskih radnika i radnica, stječu i vještine koje su im potrebne za život u njihovoj zajednici i interakciju s drugim ljudima (samopouzdanje, lična i društvena odgovornost, komunikacijske vještine, donošenje odluka, vještine rješavanja konflikta, vještine planiranja itd.) Centar za edukaciju mladih neprestano kreira i provodi programe koji odgovaraju stvarnim potrebama mladih i pomažu u iznalaženju rješenja za sve probleme sa kojima se oni susreću u svojoj zajednici.

Javno zagovaranje

Centar za edukaciju mladih se aktivno i kontinuirano zalaže za kreiranje, donošenje i sprovođenje pravnih akata vezanih za mlade, koji pomažu u identifikaciji i rješavanju njihovih problema. Primjer je Zakon o mladima Federacije BiH, u čijoj je izradi CEM aktivno učestvovao. Nakon usvajanja zakona 2009. godine, CEM kontinuirano radi i na njegovom sprovođenju, kroz vođenje i pomaganje osnivanja Vijeća mladih u općinama Srednjobosanskog kantona, kantonalnog Vijeća mladih, zatim kreiranje strategije prema mladima (politika prema mladima, omladinska politika) koju donosi odgovarajući nivo vlasti u društvenoj zajednici. Donošenjem strategije prema mladima, zajednica pokazuje da je svjesna postojanja problema mladih i da je spremna pomoći u njihovom rješavanju.

CEM kontinuirano preduzima aktivnosti prevencije i smanjenja alkoholizma među mladima, posebno maloljetnicima. Primjeri djelovanja u tom pravcu su kreiranje školskih alkohol-politika, koje bi učenicima i prosvjetnim radnicima zabranjivale konzumaciju alkohola u i oko škola, kao i na ekskurzijama i školskim proslavama, provedba zakona koji regulišu konzumiranje alkohola među maloljetnicima, inicijative za izmjene postojećih i donošenje novih zakona koji bi dodatno regulisali promociju i prodaju alkohola maloljetnicima i sl. U saradnji i uz podršku brojnih javnih ustanova, kao i udruženja građana, CEM aktivno radi na promociji zdravih životnih stilova, bez alkohola i drugih droga, kreirajući zdravo i sigurno okruženje za mlade ljude.

Centar za edukaciju mladih je omladinsku politiku i druge akte vezane za mlade, prepoznao kao efikasan alat za rješavanje problema mladih, i unapređenja njihovog života, te je za jedan od svojih pravaca djelovanja uzeo upravo aktivnosti koje će, kroz kreiranje, donošenje i sprovođenje zakonske i druge regulative, poboljšati položaj mladih u zajednici.

Obrazovni program

Znajući da postojeći obrazovni sistem u BiH ne zadovoljava sve potrebe i želje mladih za znanjem koje mogu praktično primijeniti, Centar za edukaciju mladih redovno sprovodi aktivnosti neformalne edukacije. Neformalna edukcija, kao jedna od metoda ličnog i društvenog razvoja mladih, u CEM-u obuhvata radionice, treninge, kurseve, seminare, predavanja, konferencije na različite teme, za koje mladi ljudi pokažu interes. CEM, kroz navedene aktivnosti, pomaže u razvoju mladih ljudi u omladinske lidere i aktivne članove društva, spremne preduzeti konkretne korake ka društvenim promjenama. I kroz svoje programe rada s mladima, CEM promoviše zdrave životne stilove. Svi programi su „alcohol-free“ i svi učesnici, kao i omladinski radnici, treneri i drugi, su obavezni poštovati to pravilo.

Kao još jedan od aktuelnih, ali i rješivih problema mladih ljudi, Centar za edukaciju mladih prepoznao je  njihovu neinformisanost i nemogućnost pristupa informacijama koje ih se tiču. CEM je, stoga, pokrenuo niz modela informisanja mladih: info parkovi, web portal, društvene mreže i sl, te nastavlja aktivan rad na razvoju postojećih i uspostavljanju novih modela njihovog informisanja.

Zapošljavanje

Pronalazak posla nakon završetka obrazovanja predstavlja veliki izazov za mlade u BiH. Kroz naše programe zapošljavanja pripremamo ih za sve zahtjeve tržišta i omogućavamo razvoj njihovih poslovnih ideja, uz mentorstvo i podršku certificiranih edukatora.

Naš cilj je razvoj poduzetničkog duha kod mladih, kao i pružanje stručne podrške pri prvim koracima u razvoju njihovih biznisa. Ohrabrujemo ih da razvijaju kreativne i inovativne ideje i pretvaraju ih u biznis, uz našu savjetodavnu podršku, kako bi što lakše ostvarili svoje zamisli i kroz praksu naučili kako funkcioniše poslovni svijet.

Uspostavom biznis inkubatora želimo promovisati samozapošljavanje i pomoći mladima u njihovim prvim poduzetničkim poduhvatima, kako bi postali profitabilni i tržišno aktivni. Pored resursa koji su im dostupni unutar inkubatora, omogućavamo im i umrežavanje sa drugim biznis inkubatorima i razmjenu iskustava sa mladim poduzetnicima iz cijele Evrope.

Na ovaj način želimo doprinijeti ostanku mladih u BiH, kroz pružanje podrške u razvoju njihovih poslovnih ideja, poduzetničkog duha, zapošljavanja i samozapošljavanja, kao rad na usvajanju znanja i vještina potrebnih za sve to.